Visie en Missie

Visie  

Hulp van enthousiaste betrokken vrijwilligers kan van grote waarde zijn voor drukbezette mantelzorgers. Zij kunnen helpen om hun zware taak dragelijk te houden. Deze vrijwilligers kunnen ook ingezet worden als maatje indien daar behoefte aan is. 

Als maatje bieden wij ondersteuning en helpen ook mee om (verborgen) eenzaamheid te bestrijden. Deze hulp zal altijd op vrijwillige basis zijn. Respect en vertrouwen zijn kernbegrippen in de relatie tussen de vrijwilligers en diegene waaraan hulp wordt verleend. Gezien de aard van deze vrijwilligershulp zal het vaak aan om een durende steun op basis van vertrouwen. Hulp wordt geboden als hulp van familie, vrienden, buren of bekenden niet toereikend is of als hulp ontbreekt en professionele organisaties geen hulp kunnen bieden. 

Missie 

Vrijwilligershulp Elburg biedt: 

  • Ondersteunende dan wel plaatsvervangende hulp aan mantelzorgers om zo hun zware verzorgende taak te verlichten. 
  • Maatjeshulp met als doel door middel van dit contact de eenzaamheid en het sociale isolement van de hulpvrager te doorbreken.

Vrijwilligershulp Elburg doet dit in nauwe samenwerking met professionele instanties. 

Doelstelling 

Vrijwilligershulp Elburg stelt zich ten doel met behulp van inzet van vrijwilligers ondersteunende hulp te verlenen door: 

  • Door de hulpvrager te activeren weer mee te doen door ondersteuning van een vrijwilliger. 
  • Hulpvrager en vrijwilliger te verbinden om zodoende een goede match te creëren. 
  • Zowel de hulpvrager als de vrijwilliger te ondersteunenin hun aanpak en vraagstelling. 
  • Door integraal samen te werken met andere informele en formele organisaties en
  • betrokken te zijn bij het Sociaal Trefpunt. 
  • Evalueren met de vrijwilligers om te kunnen borgen. 
  • Vrijwilligers uit te nodigen voor scholingsmomenten om de hulpvrager nog beter te kunnen ondersteunen.